حافظه ضعیف هم داشته باشم و دست اخر تو را یاری می کند...
این سیریش خاطرات را،اسید هم نمی شوید...
این عطر را،طوفان هم تکان نمیدهد...
این چشم به دریا هم متصل باشد،امروز فردا می خشکد و من میمانم و بازم
" تو " ...
امان از تویی که در سمت چپ بالای سینه ام می تپی...