داشتن یا بودن

ما انسان ها بیشتر به "داشتن" اهمیت می دهیم تا به "بودن"