دیوار تنهایی

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید! نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی!

بلکه ببینی چه کسانی برای دیدنت دیوار را خراب میکنند...

ژان پل سارتر