همه ی عمرمان را به انتظار روز بهتری می گذرانیم

آن روز در کدام پستو گم شده؟چرا بعضی ها پیدایش می کنند بعضی ها نه؟

کی قرار است ستاره ی نورانی آرزو هایمان به جَو زندگی تک تک مان برخورد کند؟

آیا به زمین میرسد یا در اثر سایش در جَو میسوزد؟چه کسی باید به این سوال ها پاسخ دهد؟