نسیم سرنوشت

نمیدانم هرکدام از ما سرنوشتی داریم یا بطور تصادفی روی یک نسیم شناوریم.

شاید هردو درست باشند ,شاید هردو همزمان اتفاق می افتند!