چرخه ی ابدی

فکر کرد صدای هق هق گریه می شنود.صدایی تقریبا نامفهوم که تنها میتوانست از اشک هایی باشد که آهسته قطره قطره تا گوشه دهان پایین می ریزد و در آنجا ناپدید می شود تا چرخه ی ابدی شادی ها و غم های پیچیده انسان را دوباره از سر گیرد.