در دام غمن همه شادی یه درخواست غیر ممکن

بزن قیدشو که مثه تو زیادن اونا که ابرای آرزوشون مثه تو سیاهن