انگار قرار است طوفانی شود

نیمه شب است.ابر های سیاه را در امتدادش میبینم انگار قرار است طوفانی شود.نسیم نمناکی میوزد.کنار ساحل ایستاده ام.در انتظار یک موج.موجی که از همه بیشتر جلو آید و به من برسد و من را درآغوش بگیرد و با خود ببرد...