باران می آمد

رد پای احساسم را در ابر های بارانی یک عصر پاییزی یافتم.دنبالش کردم.رد ها به جایی نرسید!. وقتی برگشتم باران می آمد...