بالن آرزو ها

همه ی آدم ها آرزو میکنند,این همه آرزو به کجا می روند؟

این آرزو ها یاده کسی میماند؟یا در اعماق کهکشان گم میشوند؟

خداوند وقت خواندن این حجم از نامه ی نانوشته را دارد؟ یا این فقط یک پست یک طرفه است؟

اگر چراغ بالن آرزویم خاموش شود چه اتفاقی میافتد؟