تهمت دیوانگی

 از زمانی که بهت تهمت دیوانگی زدند مهم نیست که چیکار میکنی!

چون هرکاری انجام بدی دیوانگی حساب میشه.