چرا هر کجا که مینشینم
مینشیند کنارم " جای خالی تو "؟!