حافظه ضعیف هم داشته باشم و دست اخر تو را یاری می کند...
این سیریش خاطرات را،اسید هم نمی شوید...
این عطر را،طوفان هم تکان نمیدهد...

ادامه ی متن