خیال یک چهار حرفی که من را از دنیا جدا میکند و در کم و بیش آسمان رها میکند

یا شاید آن که من را از سقف آسمان به زمین خشن واقعیت میکوبد

یک چهار حرفی ساده که میتواند اسطوره ها بسازد یا دسته دسته افراد را اسیر کند

شاید زندان خیال از زندانی خیالی واقعی تر است!

آری, این پارادوکس خیال یک واقعیت است!