قدم میزنم و خیابان های شهر را یک به یک می پیمایم 

در این هنگام است که فکر ها و ایده ها به سراغ می آیند

راه رفتن نیمه شب را به مهمانی و دورهمی ها ترجیح میدهم چون زمانیست برای فکر کردن

زمانی برای تراوشات ذهنی ام زمانی برای به افق نگریستن زمانی برای شکستن مرز های محدودیت!